GDPR- nya dataskyddsförordningen

Från och med 2018-05-25 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).
Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilda individen
när det gäller personlig integritet och ökade krav för företag
som behandlar personuppgifter.

Hur vi på Finnhammars hanterar personuppgifter har sin
grund i det lagkrav som finns för revisorer och som måste
följas vid genomförande av revision enligt gällande
regelverk. Informationen är skyddad av lagbunden
tystnadsplikt. I de två nedanstående dokumenten finner ni
detaljerad information kring hur vi på Finnhammars
förhåller oss till GDPR.

Finnhammars information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdraget

Finnhammars information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna
genomföra våra uppdrag. Finnhammars Revisionsbyrå
och våra delägar-/samarbetsbolag är personuppgiftsansvariga.

Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så
skickar vi sparsamt ut förfrågningar om deltagande på
event, nyheter och övrig information till kunder. Om du inte
är intresserad av att erhålla sådan information meddelar
du oss.

Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter utöver det som
framgår av de två ovanstående dokumenten vilka är
kopplade till den lagbundna revisionen.

På vår hemsida använder vi inte cookies. Om vi
har länkar till andra webbplatser på vår hemsida gäller vår
policy inte för dessa länkars webbplatser.


Har du frågor eller synpunkter kring detta så kontakta oss
gärna.

English