Gå till... Kontakt

Den lagstadgade revisionsplikten har slopats för mindre företag, men vi på Finnhammars tror att de flesta av våra kunder även i fortsättningen kommer att vilja ha kvar sin revisor i företaget. Det ger en kvalitetssäkring som många intressenter uppskattar; banker, kunder, leverantörer m fl.

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom frågor som gäller både juridik och skatter. Professionell rådgivning och konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet och här kan Finnhammars fylla en viktig funktion. Vi kan tillsammans med samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden såsom:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Skattefrågor och skatteplanering
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomiska analyser
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
 • Due Diligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden

GDPR – nya dataskyddsförordningen

Från och med 2018-05-25 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilda individen när det gäller personlig integritet och ökade krav för företag som behandlar personuppgifter.

Hur vi på Finnhammars hanterar personuppgifter har sin grund i det lagkrav som finns för revisorer och som måste följas vid genomförande av revision enligt gällande regelverk. Informationen är skyddad av lagbunden tystnadsplikt. I de två nedanstående dokumenten finner ni detaljerad information kring hur vi på Finnhammars förhåller oss till GDPR.

Finnhammars information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdraget

Finnhammars Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag. Finnhammars Revisionsbyrå och våra samarbetsbolag är personuppgiftsansvariga.

Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så skickar vi sparsamt ut förfrågningar om deltagande på event, nyheter och övrig information till kunder. Om du inte är intresserad av att erhålla sådan information meddelar du oss.

Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter utöver det som framgår av de två ovanstående dokumenten vilka är kopplade till den lagbundna revisionen.

På vår hemsida använder vi bara ”cookies” för Google analytics i syfte att ta fram statistik över besökare. Om vi har länkar till andra webbplatser på vår hemsida gäller vår policy inte för dessa länkars webbplatser.

Har du frågor eller synpunkter kring detta så kontakta oss gärna.

Malin Markman, VD  malin.markman@finnhammars.se
Gabriella Bäcklin gabriella.backlin@finnhammars.se