Gå till... Kontakt

Förslag på nya skatteregler för företag

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat: • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent…

Beslut om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för uppgifter om anställdas löner och skatter. Uppgifter ska lämnas månadsvis på individnivå i stället för en gång om året i en kontrolluppgift. Arbetsgivare som är skyldiga att föra en personalliggare och…

Hur gör man med alla papperskvitton?

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation som ett företag tar emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Bokföringsnämnden BFN har uttalat att principen även gäller kvitton som ska användas som verifikationer. Det innebär att…

Paketering av fastigheter vid överlåtelse – förslag

Genom att paketera tillgångar i ett dotterbolag och sälja dotterbolaget, istället för att sälja tillgångarna direkt, kommer man ifrån beskattning av kapitalvinsten. Fastigheter är tillgångar som har längst avskrivningstid och är därför mest intressanta som objekt att paketera i bolag,…

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Det står klart efter en lagändring som kom den 1 juli 2016. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande. De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland…

Nytt förslag på 3:12-regler

Regeringens förslag till beskattning av delägare i fåmansföretag möttes av skarp kritik. Nu har ett reviderat förslag tagits fram som är fördelaktigare på vissa punkter men som på det hela taget innebär ett högre skatteuttag. Det blir lättnader i reglerna för…

Snart ska alla företag och föreningar anmäla verklig huvudman

Riksdagen väntas under våren besluta att cirka 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket med start under andra halvan av 2017. Bolagsverket kommer att ta fram en e-tjänst för att detta ska vara enkelt att hantera….

Förslaget till nya 3:12-regler får skarp kritik

Det nya förslaget till beskattning av fåmansföretagare, som regeringen hoppas ska ge ytterligare 5 miljarder kronor i skatteintäkter, får svidande kritik från många håll. Bland annat Konjunkturinstitutet KI betvivlar detta. Revisorernas branschorganisation FAR konstaterar att det är de små företagen…

Planera ditt löneuttag 2017

Den första delen av lönen upp till en första brytpunkt belastas inte med statlig skatt utan bara kommunal skatt. Den högsta årslönen utan att behöva betala statlig skatt med 20 procent är för kalenderåret 2017 en årslön på 452 100 kronor…

Styrelsearvode som utbetalas till bolag ska beskattas som tjänsteinkomst

En person med flera styrelseuppdrag hade för avsikt att bedriva dessa uppdrag utifrån sitt eget aktiebolag och fakturera arvodena från aktiebolaget. Av den anledningen vände sig personen till Skatterättsnämnden för att få reda på hur ersättningarna skulle beskattas. Skatteverket yrkade…