Gå till... Kontakt

Budgetpropositionen

Regeringen har i budgetpropositionen kommit med en rad förslag om ändrade skatter. Regeringen föreslår att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för den först anställde hos enskilda näringsidkare utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon…

Nu är det dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde ikraft den 1 augusti 2017. Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening….

Regeringen drar tillbaka lagförslag om beskattning av fåmansföretagare

Förslagen på skatteskärpningar som skulle drabba småföretagare hårdast dras nu tillbaka. Det innebär att de så kallade 3:12-reglerna som avgör hur utdelning och vinst vid försäljning av andelar kommer att vara oförändrade. Lagförslagen fick mycket hård kritik från många håll…

Fastställt förhandsbesked om fakturerade styrelsearvoden

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden (2016-12-21) som betalas ut till en styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 juni 2017 fastställt detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket innebär att förhandsbeskedet…

Förslag på nya skatteregler för företag

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat: • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent…

Beslut om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för uppgifter om anställdas löner och skatter. Uppgifter ska lämnas månadsvis på individnivå i stället för en gång om året i en kontrolluppgift. Arbetsgivare som är skyldiga att föra en personalliggare och…

Hur gör man med alla papperskvitton?

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation som ett företag tar emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Bokföringsnämnden BFN har uttalat att principen även gäller kvitton som ska användas som verifikationer. Det innebär att…

Paketering av fastigheter vid överlåtelse – förslag

Genom att paketera tillgångar i ett dotterbolag och sälja dotterbolaget, istället för att sälja tillgångarna direkt, kommer man ifrån beskattning av kapitalvinsten. Fastigheter är tillgångar som har längst avskrivningstid och är därför mest intressanta som objekt att paketera i bolag,…

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Det står klart efter en lagändring som kom den 1 juli 2016. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande. De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland…

Nytt förslag på 3:12-regler

Regeringens förslag till beskattning av delägare i fåmansföretag möttes av skarp kritik. Nu har ett reviderat förslag tagits fram som är fördelaktigare på vissa punkter men som på det hela taget innebär ett högre skatteuttag. Det blir lättnader i reglerna för…